„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo ukazuje się od 1976 r. (do roku 1980 wychodziło pod tytułem „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Archaeologica”).

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia z dyscypliny archeologii i archeologii historycznej. Celem rocznika jest publikowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych przede wszystkim na terenie Europy Środkowej. „Folia Archaeologica” publikuje teksty oparte zarówno na źródłach kultury materialnej, jak i na przekazach pisanych, powstających od początków kultury do dnia dzisiejszego. W kręgu zainteresowań mieszczą się także rozważania teoretyczne na temat metod badawczych i metodologii.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.

ISSN: 0208-6034

eISSN: 2449-8300

Punktacja MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl)

Strona internetowa czasopisma na platformie Open Journal Systems (OJS): https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/index

Tomy archiwalne (1980–) w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego: https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/2683

Kontakt z Redakcją pod adresem: folia.archaeologica@uni.lodz.pl

Seria wydawnicza wybranych prac doktorskich powstałych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

 

REDAKCJA

Lucyna Domańska, Tadeusz Grabarczyk, Marian Głosek, Anna Marciniak-Kajzer, Magdalena Mączyńska, Ilona Skupińska-Løvset, Seweryn Rzepecki

Aleksander Andrzejewski (sekretarz)

 Marcel Knyżewski,  „Siedziby średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich na terenie dzisiejszej Polski. Studium archeologiczne”
Marcel Knyżewski,
„Siedziby średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich na terenie dzisiejszej Polski. Studium archeologiczne”
Anna Nierychlewska „Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych ”, Łódź 2013.
Anna Nierychlewska „Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych ”, Łódź 2013.
Adrianna Szczerba „Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim”, Łódź 2012.
Adrianna Szczerba „Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim”, Łódź 2012.
Piotr Fudziński „Kultura pomorska na Pojezierzu Starogardzkim”, Łódź 2011.
Piotr Fudziński „Kultura pomorska na Pojezierzu Starogardzkim”, Łódź 2011.
Jerzy Sikora „Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze”, Łódź 2009.
Jerzy Sikora „Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze”, Łódź 2009.
Agnieszka Urbaniak, „Osada kultury przeworskiej i kultury wczesnosłowiańskiej na stanowisku 3 w Złotej, powiat Sandomierz”, Łódź 2008.
Agnieszka Urbaniak, „Osada kultury przeworskiej i kultury wczesnosłowiańskiej na stanowisku 3 w Złotej, powiat Sandomierz”, Łódź 2008.
Tomasz Kordala „Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu”, Łódź 2006
Tomasz Kordala „Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu”, Łódź 2006
  Piotr Kittel „Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich”, Łódź 2005.
Piotr Kittel „Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich”, Łódź 2005.
Marcin Wąs „Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej”, Łódź 2005.
Marcin Wąs „Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej”, Łódź 2005.
Ewa Laszak „Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865 – 1944)”, Łódź 2004.
Ewa Laszak „Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865 – 1944)”, Łódź 2004.

Seria wydawnicza dedykowana szczególnie atrakcyjnym poznawczo zagadnieniom współczesnej archeologii

 

REDAKCJA

Seweryn Rzepecki (redaktor)

Lucyna Domańska, Tadeusz Grabarczyk, Aleksander Kośko, Anna Marciniak-Kajzer

„Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20. Strefy A1 i A2”, red. Seweryn Rzepecki, Łódź 2016
„Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20. Strefy A1 i A2”, red. Seweryn Rzepecki, Łódź 2016
Lucyna Domańska „Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach”, Łódź 2013.
Lucyna Domańska „Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach”, Łódź 2013.
Lubomira Tyszler „Ceramika rzymska na północ od Karpat”, Łódź 2012.
Lubomira Tyszler „Ceramika rzymska na północ od Karpat”, Łódź 2012.
Seweryn Rzepecki, Krzysztof Walenta, „Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach, stanowisko 3, gm. Chojnice”, Łódź 2009.
Seweryn Rzepecki, Krzysztof Walenta, „Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach, stanowisko 3, gm. Chojnice”, Łódź 2009.
Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz „Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie”, tom I, Łódź 2011.
Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz „Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, tom I, woj. łódzkie”, Łódź 2011.
Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz „Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie”, tom II, Łódź 2011.
Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz „Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie”, tom II, Łódź 2011.
Seweryn Rzepecki „U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych”, Łódź 2011.
Seweryn Rzepecki „U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych”, Łódź 2011.
Magdalena Piotrowska „Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi”, Łódź 2013.
Magdalena Piotrowska „Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi”, Łódź 2013.
Karolina Kot „Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego”, Łódź 2013.
Karolina Kot „Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego”, Łódź 2013.
Seweryn Rzepecki „Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy”, Łódź 2014
Seweryn Rzepecki „Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy”, Łódź 2014

INNE PUBLIKACJE

dr Adrianna Szczerba, Dom uczonych. Kamienica przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi w latach 1945–2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019

Publikacja dotyczy dziejów kamienicy przy ulicy Uniwersyteckiej 3 w Łodzi, pierwotnie przeznaczonej na dom nauczycieli Szkoły Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898–1939). Od 1945 roku do dziś budynek uniwersytecki. Mieściły się w nim mieszkania profesorów – organizatorów Uniwersytetu Łódzkiego (m.in. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, pierwszego rektora UŁ), a także zakłady naukowe. Do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku przestrzeń prywatna przenikała się tu z publiczną, co wytwarzało szczególną, niepowtarzalną atmosferę. Dom uczonych jest interesującym miejscem również z punktu widzenia przekształceń samej uczelni, bowiem na jego przykładzie można zaobserwować wzloty i upadki Uniwersytetu Łódzkiego w czasach PRL. W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie zatem opowieść o powikłanych losach mieszkańców kamienicy przy ul. Uniwersyteckiej 3 w powojennej Polsce, a także o trudnościach w tworzeniu środowiska naukowego w Łodzi – mieście robotniczym, bez tradycji akademickich. 

125 Zeszyt w serii Sylwetki Łódzkich Uczonych, wydany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, omawiający sylwetkę Profesora Mariana Głoska, naszego znakomitego bronioznawcy i pionierskiego badacza Katynia.

„Archaeologia et Pomerania”  Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70 rocznicę urodzin i w 45 -lecie pracy naukowo-dydaktycznej, Łódź 2016

Anna Marciniak-Kajzer, „Archaeology on Medieval Knights’ Manor Houses in Poland” Łódź 2016.

Archaeology on Medieval Knights’ Manor Houses in Poland
Archaeology on Medieval Knights’ Manor Houses in Poland

Karolina Kot, Magdalena Piotrowska, Seweryn Rzepecki „Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach” , Łódź 2016

Lucyna Domańska, „Change and continuity. Traditions of the flint processing from perspective of the Tążyna river valley”, Łódź 2016

Seweryn Rzepecki „Wilkostowo 23/24. A Neolithic settlement in Kuyavia, Poland, c. 3500 BC”, Kraków-Bonn 2015.

W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Andrzejewskiego i Piotra Wronieckiego, Łódź 2015

 

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. inż. arch. Jana Salma
„Recenzowana publikacja to opracowanie od dawna niecierpliwie oczekiwane przez środowiska naukowe zajmujące się badaniem historycznych ośrodków miejskich. Mamy bowiem do czynienia z materiałem dotyczącym znanej z wielu źródeł, a jednocześnie zaginionej osady, do tego ośrodka o znacznej, choć krótkotrwałej randze gospodarczej i strategicznej. Tak więc odkrycie, a następnie próbę rozpoznania drogą różnorodnych, w pierwszym rzędzie nie inwazyjnych badań „zaginionej” średniowiecznej Nieszawy uznać trzeba za jedno z znaczących wydarzeń nie tylko w odniesieniu do archeologii polskiej ostatnich dekad. Dobrze się więc stało, że zdecydowano się zebrać narosły w ciągu 15 lat materiał badawczy i podjąć się zadania jego publikacji. Może prócz niewątpliwych walorów poznawczych i naukowych publikacja ta spełni rolę promocyjną. Z pewnością dowodzi, że szerokie badania nad nadwiślańskim emporium powinny być kontynuowane i zintensyfikowane. Pora też na zastosowanie różnorodnych metod badawczych pozwalających uściślić powstałe hipotezy. Ranga odkrycia i uzyskane efekty jednoznacznie na to wskazują.”

Stefan Karol Kozłowski, „Kwiat Królestwa. Archeologów polskich pokolenie trzecie” Warszawa – Łódź 2015