Projekt pod kierownictwem:

dr Lubomiry Tyszler

Dr Lubomira Tyszler od lat realizuje badania poświęcone tzw. „antycznej porcelanie”, jak można określić ceramikę typu terra sigillata. Zajmują ją również problemy związane z innymi typami ceramiki produkowanej w granicach imperium rzymskiego. Na pierwszy plan wysuwa się tu problematyka związana z sposobami i drogami importu tych naczyń, ich datowanie oraz uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne tego procesu.

W swojej działalności dr L. Tyszler podejmuje problematykę wykraczającą poza powyżej nakreślone zagadnienia. Na szczególną uwagę zasługują:

  1. Zagadnienia okresów przedrzymskiego i rzymskiego, w zakresie przemian kulturowych i kształtowanie się struktur osadniczych, obrządku pogrzebowego, potencjału gospodarczego i myśli technicznej na tle porównawczym oraz kontaktów regionalnych i dalekosiężnych; przedmiotem badań są stanowiska kultury przeworskiej w dorzeczu Bzury (Bednary, Bobrowniki, Kompina)  oraz południkowego odcinka górnej Warty (mikroregion Konopnicy).

  2. Starożytna Grecja i Rzym, kultura gallo-rzymska; celtycki zwyczaj odcinania i preparowania głów (Entremont, Roquepertuse), znany nie tylko ze źródeł pisanych, ale potwierdzony archeologicznie.

  3. Ratownicze badania archeologiczne na obszarach pod inwestycje, na kilkuhektarowych stanowiskach z terenu Gazociągu Jamał-Europa oraz autostrad A1 i A2, kompleksowe opracowania stanowisk z udziałem różnych specjalistów; m.in. emocjonujące odkrycie zamordowanego mężczyzny w pobliżu średniowiecznej łaźni w Pęcławicach.

 

Konopnicka ekspedycja badawcza Instytutu Archeologii w UŁ działa w Konopnicy oraz w jej okolicach już blisko dekadę (2003–2013). Podczas tegorocznego sezonu obchodzone będą decennalia (decennium).

Studenci ekspedycji w Konopnicy biorą udział w festynach organizowanych w Wieluniu i w Konopnicy, w 2012 r. głównym punktem programu były igrzyska cyrkowe (ludi circenses) w zaimprowizowanym cyrku (circus), podczas których rozegrano wyścigi rydwanów.