STUDIA LICENCJACKIE

Studenci archeologii UŁ odbywają ćwiczenia terenowe w ekspedycjach organizowanych przez pracowników Instytutu Archeologii UŁ w liczbie 180 godzin po I i 120 godzin po II roku studiów licencjackich. Celem ćwiczeń terenowych na poziomie studiów licencjackich jest nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na zajęciach z metodyki badań terenowych.

W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętność organizowania i prowadzenia prac archeologicznych. Ponadto uczą się podstawowych technik nieinwazyjnych i wykopaliskowych badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych (analiza stratygrafii, eksploracja warstw oraz obiektów archeologicznych), pozyskiwania zabytków ruchomych (inwentaryzacja), praktycznego zastosowania elementarnych technik konserwatorskich (tzw. „pierwsza pomoc” dla zabytków archeologicznych), wykonywania dokumentacji rysunkowej i fotograficznej badanych obiektów i warstw. Poznają także zasady BHP przy prowadzeniu badań wykopaliskowych.

Nauka odbywa się w trakcie badań na stanowisku archeologicznym, gdzie pod opieką prowadzącego zajęcia studenci zdobywają określoną wiedzę i praktyczne umiejętności. Problemy badawcze związane z odkrywanymi treściami kulturowymi są omawiane i analizowane w trakcie prac, aby studenci mogli opanować umiejętności metodyczne i techniczne oraz potrafili je stosować.

STUDIA MAGISTERSKIE

Studenci archeologii UŁ odbywają ćwiczenia terenowe w wymiarze 60 godzin po I roku studiów magisterskich na stanowiskach archeologicznych wskazanych przez promotorów pracy magisterskiej. Głównym celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia terenowych badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych w zawodzie archeologa.

W trakcie zajęć studenci ugruntowują wiedzę w zakresie technik stosowanych w eksploracji oraz dokumentacji archeologicznej, nabywają umiejętności analizy stratygraficznej wybranych stanowisk archeologicznych oraz wiedzę w zakresie organizacji (w tym logistyki) badań wykopaliskowych. Ponadto udoskonalają umiejętność pracy w zespole.
 


Sporządziła prof. dr hab. Lucyna Domańska