Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

Uniwersytet Łódzki prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia międzykierunkowe oraz kursy dokształcające. Przyjęcie na studia odbywa się w trybie określonym przez zasady przyjęć na studia, uchwalone przez Senat UŁ.

§2

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich studentów i pracowników UŁ, w tym także obcokrajowców studiujących lub prowadzących zajęcia w uczelni.
2. Regulamin stosuje się odpowiednio wobec osób niebędących studentami UŁ, które na odrębnych zasadach zaliczają w UŁ przedmioty objęte jego ofertą dydaktyczną, a także wobec osób niebędących pracownikami UŁ, prowadzących zajęcia dydaktyczne w UŁ.
3. Słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców obowiązuje odrębny regulamin.
4. Słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów trzeciego stopnia obowiązuje odrębny regulamin.
5. Niniejszego regulaminu nie stosuje się również do spraw bytowych studentów, które są określone w odrębnym regulaminie.

§3

Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Łódzkiego następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Warunkiem immatrykulacji na odpłatnych studiach niestacjonarnych jest podpisanie umowy. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów. Student składa ślubowanie, którego treść określa statut Uniwersytetu Łódzkiego.

§4

1. Zwierzchnikiem ogółu studentów UŁ jest Rektor.
2. Sprawy związane z tokiem studiów w pierwszej instancji rozstrzyga dziekan.
3. Rektor UŁ jest organem odwoławczym we wszystkich sprawach objętych tym regulaminem.
4. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie do Rektora należy składać za pośrednictwem dziekana. Do odwołania należy dołączyć dokumenty lub opinie (w szczególności samorządu studenckiego) uzasadniające odwołanie. Dziekan wyraża na piśmie swoją opinię w sprawie przedmiotu odwołania. Odwołanie z opinią oraz z załącznikami dziekan przekazuje do rozpatrzenia Rektorowi w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.

§5

Organy samorządu studenckiego uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania młodzieży na zasadach określonych w statucie UŁ oraz w niniejszym regulaminie.

§6

Regulamin studiów oraz uchwały rad wydziałów dotyczące spraw studenckich powinny zostać udostępnione studentom w wersji elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz stronach poszczególnych wydziałów.

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§7

1. Szczegółową organizację roku akademickiego w UŁ ustala corocznie Rektor, określając terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, czas trwania sesji egzaminacyjnych oraz okresy wakacji. Ustalenia te podawane są do wiadomości najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego w formie zarządzenia.
2. Rektor może określić pewne dni jako tzw. dni rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych. Terminy dni rektorskich podawane są wraz z organizacją roku akademickiego, a w wyjątkowych przypadkach z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§8

1. Studia odbywają się według planów i programów nauczania przyjętych przez rady wydziałów.
2. Szczegółowe rozkłady zajęć ustala dziekan, po zasięgnięciu opinii organów wydziałowych samorządu studenckiego, podając je do wiadomości nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru. Wymiar godzin dydaktycznych w tygodniu nie powinien przekracza 36 godzin dla kierunków eksperymentalnych i 30 godzin dla pozostałych. Terminy egzaminów winny być, w miarę możliwości, rozłożone równomiernie w czasie sesji egzaminacyjnych zimowej i letniej; ich liczba nie powinna być wyższa niż 8 w ciągu roku akademickiego.
3. Rozkłady zajęć, o których mowa w ust. 2., winny zawierać wykaz egzaminów i zaliczeń obowiązujących w danym semestrze i roku studiów. W trakcie roku akademickiego ustalenia te nie powinny być zmieniane.

§9

1. Dla studentów I roku powoływani są opiekunowie roku. Mogą być także powoływani opiekunowie grup studenckich (ćwiczeniowych). Opiekunów powołuje dziekan spośród doświadczonych nauczycieli akademickich i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
2. Opiekunowie zaznajamiają studentów z regulaminem studiów w Uniwersytecie Łódzkim. Do zadań opiekunów należy również pomoc studentom w zakresie spraw wynikających z toku studiów i potrzeb socjalno-bytowych.
3. Na poszczególnych latach studiów studenci wybierają spośród siebie starostę roku. Szczegółowy tryb wyboru i zakresu działania określa regulamin samorządu studenckiego UŁ.

§10

1. Organizację praktyk określa Rektor w drodze zarządzenia.
2. Zasady i tryb zaliczania praktyk wynikających z planu studiów określają rady wydziałów.
3. Organizacją oraz zaliczaniem praktyk zajmuje się, we współpracy z dziekanem, powołany przez niego opiekun.
4. Opiekunowie praktyk podlegają dziekanowi i pełnomocnikowi rektora ds. praktyk.

§11

1. Szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci drugiego i wyższych lat studiów ze średnią ocen, o której mowa w § 28 ust. 2 i ust. 3, nie mniejszą od określonej przez radę wydziału, mogą ubiegad się o indywidualny program studiów (ips).
2. Decyzję o indywidualnym programie studiów podejmuje dziekan na wniosek studenta, dziekan powołuje również opiekuna naukowego.
3. Dziekan zatwierdza indywidualny program studiów, opracowany przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym.
4. Indywidualny program studiów oznacza wzbogacenie wiedzy studenta w ramach studiowanego kierunku lub kierunków pokrewnych oraz – jeśli to możliwe – udział studenta w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w UŁ.
5. Indywidualny program studiów może określać:
a) zamianę niektórych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów objętych standardami nauczania na danym kierunku) na inne; łączna liczba obowiązkowych zaliczeń i egzaminów nie może w takim przypadku byd niższa niż przewidziana zwykłym tokiem studiów,
b) indywidualny harmonogram studiów, to znaczy określenie semestrów, w których obowiązują poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki zawodowe, ewentualnie
c) skrócenie okresu studiów.
6. Opiekunem naukowym studenta, studiującego według indywidualnego programu studiów, może byd nauczyciel akademicki ze stopniem doktora habilitowanego, a za zgodą rady wydziału nauczyciel akademicki ze stopniem doktora.
7. Student nie realizujący należycie indywidualnego programu studiów może być przez dziekana skierowany na kontynuowanie studiów w zwykłym trybie. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania indywidualnego programu studiów. Dziekan określa wówczas terminy uzyskania brakujących zaliczeń i egzaminów oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych dla danego kierunku studiów.

§12

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać studentowi, na jego wniosek, prawo do indywidualnej organizacji studiów (ios). Dotyczy to w szczególności udokumentowanych przypadków:
a) zdrowotnych,
b) losowych,
c) opieki nad bliskimi osobami niepełnosprawnymi,
d) związanych z okresowym odbywaniem studiów na innych kierunkach oraz poza UŁ.
2. Zgody na indywidualną organizację studiów udziela dziekan na okres danego semestru/roku akademickiego. Studentom-inwalidom o znacznym stopniu niepełnosprawności zgoda może być udzielona na cały okres studiów.
3. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu przez dziekana indywidualnego sposobu realizacji i rozliczania programu studiów w danym roku akademickim. W porozumieniu z prowadzącymi poszczególne przedmioty ustalany jest sposób uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych oraz formy ich zaliczania, sposoby odbywania praktyk zawodowych oraz realizowania innych obowiązków studenckich. Indywidualna organizacja studiów nie może oznaczać zwolnienia studenta z obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów, może natomiast oznaczać pozwolenie na zaliczenia roczne.
4. Pisemne ustalenia wynikające z ust. 3. sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden służy studentowi jako podstawa do realizacji programu studiów, a drugi znajduje się w aktach studenta.

§13

Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą – na zasadach określonych odrębnymi przepisami – uczestniczyć za zgodą dziekana w zajęciach prowadzonych w uczelni.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§14

Student ma prawo:
a) do poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności akademickiej,
b) do rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych w ramach możliwości organizacyjnych UŁ,
c) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz w zespołach artystycznych.

§15

Student ma obowiązek:
a) postępować zgodnie z treścią ślubowania, statutem UŁ i regulaminem studiów, a w szczególności dbać o godność studenta i dobre imię UŁ,
b) wykorzystywać możliwości kształcenia stwarzane przez UŁ,
c) przestrzegać obyczajów akademickich,
d) szanować mienie Uczelni.

§16

Student obowiązany jest powiadomić właściwy dziekanat o zmianie stanu cywilnego, nazwiska lub adresu zamieszkania, a także warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej.

§17

1. Student UŁ może przenieść się do innej szkoły wyższej, o ile wypełnił zobowiązania w stosunku do UŁ potwierdzone kartą obiegową. Student, który zaliczył w UŁ przynajmniej jeden semestr, a w przypadku rozliczenia rocznego rok studiów, może na własną prośbę otrzymać opinię dziekana dotyczącą przebiegu jego studiów w Uczelni.
2. Student innej szkoły wyższej może przenieść się do UŁ na ten sam lub pokrewny kierunek studiów za zgodą dziekana wydziału przyjmującego. Student powinien mieć zaliczony co najmniej jeden semestr/rok studiów.
3. Przed podjęciem decyzji w sprawie przyjęcia na studia w UŁ dziekan powinien rozpatrzyć przyczyny, dla których student zamierza zmienić szkołę, oraz zapoznać się z jego dotychczasowymi wynikami w nauce.
4. Wyrażając zgodę na przyjęcie, dziekan określa tryb i terminy wyrównania różnic wynikających z programu studiów.
5. Przepisy ust. 2., 3. i 4. stosuje się odpowiednio do studentów przenoszących się z zagranicznej szkoły wyższej do UŁ.

§18

1. W szczególnych przypadkach student może zmienić kierunek studiów w UŁ za zgodą dziekana wydziału przyjmującego.
2. Zmiana kierunku może nastąpić po zaliczeniu roku lub semestru na kierunku, na którym student rozpoczął studia.
3. Dziekan określa obowiązki studenta w zakresie uzupełnienia różnic wynikających z programu studiów oraz terminy tych uzupełnień.
4. Na I rok studiów student nie może być przyjęty w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie bez postępowania rekrutacyjnego.

§19

1. Student może ubiegać się o podjęcie studiów poza kierunkiem podstawowym na dowolnej liczbie kierunków, także w innych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.
2. Studia, o których mowa w ust. 1., mogą być podjęte nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów na kierunku podstawowym.
3. Dziekan wydziału, na którym student zamierza podjąć studia dodatkowe, zasięga opinii dziekana wydziału, na którym student studiuje, w celu ustalenia, czy wypełnia on obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym. W razie pozytywnej opinii określa semestr, na który student może być przyjęty, oraz tryb i terminy uzupełnienia różnic programowych.
4. Student może zostać przyjęty na drugi kierunek studiów od pierwszego roku wyłącznie w oparciu o postępowanie rekrutacyjne.
5. Studia na kierunku podstawowym i kierunkach dodatkowych odbywają się niezależnie od siebie i podlegają wszystkim przepisom wynikającym z niniejszego regulaminu.

§20

1. W ramach studiów na kierunku podstawowym student ma prawo uczestniczyć w wybranych zajęciach na innym kierunku lub wydziale pod warunkiem uzyskania zgody osoby prowadzącej te zajęcia oraz dziekana.
2. Student może ubiegać się o zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, oraz złożyć z nich egzamin. W takim przypadku uzyskana ocena jest uwzględniona przy obliczaniu średniej ocen, o której mowa w § 28 ust. 2 i ust. 3, na kierunku podstawowym.
3. Zaliczenie, o którym mowa w ust. 2., nie może dotyczyć przedmiotu, z którego w tym samym lub wyższym zakresie student odbywa zajęcia na kierunku podstawowym.

§21

1. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, o których mowa w § 12 ust. 1., pkt a), b), c), za zgodą dziekana, student może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, i odwrotnie, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.
2. Rada wydziału może ustalić odrębne zasady przenoszenia studentów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne i odwrotnie, dotyczące całego wydziału lub poszczególnych kierunków.
3. W przypadku przeniesienia, o którym mowa w ust. 1. lub 2., dziekan określa warunki, tryb i terminy uzupełnienia różnic wynikających z programu studiów.

§22

Wszystkie formalności związane ze zmianą kierunku studiów lub uczelni winny być zakończone najpóźniej do końca sesji poprawkowej w każdym semestrze.

§23

1. Student zobowiązany jest do terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków związanych z tokiem studiów.
2. Rada wydziału określa obowiązek uczestniczenia przez studenta w poszczególnych rodzajach zajęć.
3. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub innymi wiarygodnymi przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia.
4. Usprawiedliwienie nieobecności u prowadzącego zajęcia powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Prowadzący zajęcia określa wówczas sposób i termin wyrównania zaległości.
5. Prowadzący zajęcia może odmówić prawa wyrównania zaległości spowodowanych nieusprawiedliwioną nieobecnością albo określić tryb odmienny od przewidzianego planem zajęć, w szczególności jeśli wyrównanie zaległości wymagałoby zorganizowania dodatkowych zajęć. O warunkach takich prowadzący powiadamia studentów na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.

§24

1. Student uczestniczący w pracach badawczych prowadzonych w UŁ może na ich podstawie uzyskać zaliczenie niektórych zajęć z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest dana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na podstawie opinii prowadzącego dany przedmiot oraz kierownika prac badawczych, w których uczestniczył student.
2. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości lub w części praktyki zawodowej lub wybranych ćwiczeń, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki lub wybranych ćwiczeń. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na podstawie opinii opiekuna naukowego obozu oraz opiekuna praktyk studenckich lub prowadzącego wybrane ćwiczenia.

 

IV. ZALICZENIE SEMESTRU/ROKU STUDIÓW

§ 25

1. W UŁ obowiązuje system punktowy ECTS. Student uzyskuje punkty za zaliczone przedmioty. Uzyskane punkty podlegają kumulacji. Oferta dydaktyczna UŁ może również przewidywad zajęcia nieobjęte punktacją.
2. Ostatecznym terminem zaliczenia semestru letniego oraz roku studiów jest 30 września. Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego ustala Rektor UŁ w drodze zarządzenia o podziale roku akademickiego. Rozliczenie każdego semestru/roku powinno nastąpić w sposób i w terminie określonym przez dziekana w regulaminie sesji.
3. Rada wydziału:
a) ustala programy studiów zgodne z systemem ECTS i standardami dla poszczególnych kierunków,
b) określa kryteria zaliczenia semestru/roku, w tym liczbę punktów potrzebnych do zaliczenia semestru/roku,
c) decyduje, czy okresem zaliczeniowym na kierunku jest semestr czy też rok studiów.

4. Rada wydziału może:
a) określić maksymalną liczbę powtarzania semestru/roku na studiach stacjonarnych w UŁ,
b) określić minimalną liczbę punktów pozwalających na warunkowe zaliczenie semestru/roku i wpisanie studenta na kolejny semestr/rok studiów,
c) określić obowiązującą sekwencję przedmiotów,
d) wskazać przedmioty obowiązkowe, bez zaliczenia których student nie może być wpisany na kolejny semestr/rok studiów, niezależnie od liczby uzyskanych punktów,
e) ze względu na szczególne okoliczności wprowadzić doraźne zmiany programu skutkujące zmianą wymaganej w danym semestrze/roku liczby punktów.

5. Jeżeli program studiów przewiduje zajęcia do wyboru, studenta obowiązuje odbycie zajęć, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów, które wybrał w danym semestrze/roku. Zaliczenie odbywa się na zasadach ustalonych dla zaliczenia przedmiotów obowiązkowych.

6. Student poza przedmiotami objętymi programem semestru/roku studiów, na który jest wpisany, może zaliczać przedmioty na poczet dalszego toku studiów, z zastrzeżeniem sekwencji określonej przez radę wydziału. Student jest związany wyborem przedmiotu dokonanym na początku semestru/roku studiów.

7. Wszystkie zaliczenia i egzaminy wpisywane są do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokołu. W celu uzyskania zaliczenia semestru/roku student składa w dziekanacie kartę oraz indeks. Zaliczenia roku lub semestru dokonuje dziekan.

8. Student, który spełnił określone przez radę wydziału kryteria zaliczenia semestru/roku zostaje wpisany na kolejny semestr/rok studiów.

9. Student, który uzyskał wpis na kolejny semestr/rok studiów, mimo nieosiągnięcia potrzebnej liczby punktów, o której mowa w ust. 3. pkt b), ma obowiązek uzupełnienia braku w tym semestrze/roku, pod rygorem niezaliczenia semestru/roku, na który został wpisany.

10. Student, który nie uzyskał w semestrze/roku minimalnej liczby punktów, o której mowa w ust. 4. pkt b), potrzebnej do zaliczenia warunkowego lub nie zaliczył określonych przez radę wydziału przedmiotów, nie zalicza go i zostaje ponownie wpisany na ten sam semestr/rok studiów celem powtarzania.

11. Student powtarzający semestr/rok ma prawo za zgodą dziekana zdawać przedmioty objęte programem wyższego semestru/roku z zastrzeżeniem zachowania ustalonej przez radę wydziału sekwencji przedmiotów. Zaliczenie powtarzanego semestru/roku studiów może jednak nastąpić tylko pod warunkiem zaliczenia wszystkich brakujących przedmiotów. Student powtarzający, który uzyskał wszystkie brakujące zaliczenia objęte programem powtarzanego semestru/roku, a ponadto zaliczenia wymagane w kolejnym semestrze/roku uzyskuje zaliczenie tego semestru/roku i zostaje wpisany bezpośrednio na odpowiednio wyższy semestr/rok studiów.

12. Student może uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w czasie roku akademickiego przed sesją egzaminacyjną wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.

13. Prowadzący zajęcia umożliwia uzyskanie zaliczenia lub zdawanie egzaminów poza sesją, jeśli student uzyskał jej przedłużenie, studiuje według indywidualnego programu studiów (ips) albo korzysta z indywidualnej organizacji studiów (ios).

14. Odpłatność za usługi edukacyjne określają odrębne zarządzenia Rektora UŁ.

§26

1. Warunki oraz tryb uzyskania zaliczenia ustalane są przez właściwe jednostki dydaktyczne i podawane do wiadomości studentom przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.
2. W przypadku istotnego niedopełnienia przez studenta warunków określonych w ust. 1 prowadzący zajęcia powinien odmówić ich zaliczenia i wpisać do indeksu ocenę niedostateczną.
3. Studentowi przysługuje wówczas prawo do odwołania się do dziekana w terminie 7 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o powołaniu komisji w celu sprawdzenia wiedzy studenta. W skład komisji wchodzi:
a) kierownik jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji,
b) osoba prowadząca dany przedmiot,
c) drugi specjalista z przedmiotu objętego zaliczeniem.

W skład komisji wchodzi także przedstawiciel samorządu studenckiego jako obserwator. Komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta może się odbyć mimo nieobecności przedstawiciela samorządu studenckiego.
4. Komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta powinno się odbyć w terminie 10 dni od daty podjęcia decyzji przez dziekana.
5. O wyniku egzaminu komisja decyduje większością głosów, zaś w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§27

1. Egzaminy składane są w czasie sesji egzaminacyjnej. Egzaminy mogą być też składane na zasadach określonych w § 25 ust. 12.
2. Egzamin może byd przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej, testowej lub w sposób praktyczny, a także w połączeniu tych form, o ile wymaga tego specyfika przedmiotu. Forma egzaminu, jego zakres oraz wykaz materiałów źródłowych i podręczników niezbędnych do przygotowania się do egzaminu winny być podane do wiadomości studentom na początku zajęć z danego przedmiotu.
3. Dla każdego egzaminu ustalane są dwa terminy: termin pierwszy i termin poprawkowy, odległe od siebie o co najmniej 7 dni.
4. Terminy i miejsce egzaminów ustala egzaminator i powiadamia o nich dziekanat najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Dziekan koordynuje kalendarz sesji. Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji dziekan ogłasza kalendarz sesji.
5. Student nie może być zobligowany do zdawania więcej niż jednego egzaminu lub egzaminu poprawkowego w jednym dniu.
6. Na wniosek organów samorządu studenckiego dziekan deleguje na egzamin opiekuna roku lub inną osobę jako obserwatora.
7. Student zgłaszając się na egzamin winien posiadać ważny indeks oraz kartę okresowych osiągnięć z zaliczeniami zajęć dydaktycznych wchodzących w skład danego przedmiotu.
8. Student, który otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną w pierwszym terminie lub utracił prawo zdawania egzaminu w pierwszym terminie, ma prawo zdawania egzaminu poprawkowego.
9. Student, który nie przystąpił do egzaminu z uzasadnionych przyczyn, określonych w § 23 ust. 3., zachowuje prawo do zdawania egzaminu w innym dniu wyznaczonym przez egzaminatora tak jak w pierwszym terminie pod warunkiem zgłoszenia się do egzaminatora niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności.
10. Student nie traci prawa do składania egzaminu w innym terminie, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu nieobecności egzaminatora. Wyznaczenie nowego terminu nie może kolidować z terminami innych egzaminów przewidzianych planem sesji egzaminacyjnej.
11. W przypadku, gdy przeprowadzenie egzaminu przez wykładowcę danego przedmiotu jest niemożliwe, wówczas kierownik właściwej jednostki dydaktycznej wyznacza na egzaminatora innego nauczyciela akademickiego.

§ 28

1. Wszystkie egzaminy i zaliczenia kończą się oceną. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny:
– bardzo dobry – 5,0
– dobry plus – 4,5
– dobry – 4,0
– dostateczny plus – 3,5
– dostateczny – 3,0
– niedostateczny – 2,0
2. Średnią ocen, o której mowa w § 11 ust. 1., § 20 ust. 2., dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2006/2007 i później oblicza się jako średnią ważoną liczbą punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom (wg algorytmu) wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych od początku studiów na danym kierunku.
3. Dla pozostałych studentów średnią ocen, o której mowa w § 11 ust. 1., § 20 ust. 2., oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów uzyskanych od początku studiów na danym kierunku oraz określonych przez radę wydziału przedmiotów kończących się zaliczeniem.
4. W przypadku studentów, którzy przenieśli się na dany kierunek z innej uczelni lub z innego kierunku albo zmienili system studiów w ramach tego samego kierunku, do średniej, o której mowa w ust. 2. i 3., wlicza się oceny uznane przez dziekana kierunku przyjmującego studenta.

§ 29

1. Jeżeli w terminie poprawkowym student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, wówczas dziekan – na uzasadniony wniosek studenta złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu – może zarządzid egzamin komisyjny. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w terminie 10 dni od daty podjęcia decyzji przez dziekana. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
2. Rada wydziału może ograniczyć liczbę egzaminów komisyjnych zdawanych przez studenta do nie mniej niż dwóch w toku studiów.
3. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z:
a) dziekana lub upoważnionego przez niego samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego jako przewodniczącego komisji (nie może być nim osoba uprzednio egzaminująca studenta),
b) egzaminatora wykładającego dany przedmiot,
c) drugiego specjalisty z przedmiotu objętego egzaminem.
Jako obserwatorzy w skład komisji wchodzą także: przedstawiciel samorządu studenckiego i opiekun roku. Egzamin może się odbyć mimo nieobecności przedstawiciela samorządu studenckiego i opiekuna roku.
4. O wyniku egzaminu komisja decyduje większością głosów, zaś w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Decyzja komisji jest ostateczna.

§30

1. Rada wydziału określa dopuszczalność (i warunki) powtarzania I roku studiów.
2. Student, który nie uzyskał zaliczenia semestru/roku i nie uzyskał zgody dziekana na powtarzanie semestru/roku, zostaje skreślony z listy studentów.
3. Student, który nie uiścił w terminie opłaty za studia i nie uzyskał zwolnienia z tej opłaty, zostaje skreślony z listy studentów.
4. Osoba skreślona z listy studentów ma prawo do zachowania indeksu, natomiast wydanie dokumentów złożonych w uczelni następuje dopiero po złożeniu karty obiegowej.

§ 31

1. Osoba, która po zaliczeniu pierwszego lub wyższego roku została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku.
2. Osoba, która została wydalona z uczelni, może ubiegać się o ponowne przyjęcie lub wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku, jeśli nastąpiło zatarcie kary na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Uchwała senatu określa dokumenty i załączniki, które należy złożyć wraz z podaniem o ponowne przyjęcie na studia.
4. Decyzję o ponownym przyjęciu na studia podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii dziekana. Dziekan po ponownym przyjęciu studenta określa semestr, na który student zostaje przyjęty, oraz terminy i tryb wyrównania ewentualnych różnic programowych.

 

V. URLOPY, PRZERWY, STUDIA W INNEJ UCZELNI

§ 32

1. Student może ubiegać się o udzielenie urlopu w toku studiów w związku z chorobą, zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowaniem nad nim opieki.
2. Z wnioskiem o udzielenie urlopu student winien zwrócić się na piśmie do dziekana niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego udzielenie urlopu.
3. Urlop z powodu choroby udzielany jest w oparciu o opinię lekarską wydaną przez uprawnionego lekarza z jednostki służby zdrowia sprawującej opiekę medyczną nad uczelnią, do której student zostaje skierowany przez dziekana.
4. Urlop z powodu urodzenia dziecka lub sprawowania nad nim opieki udzielany jest na podstawie złożonego przez studenta wniosku wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka.
5. Student może także ubiegać się o urlop naukowy w przypadku wyjazdu na studia zagraniczne. W przypadku delegowania studenta przez UŁ na studia zagraniczne okres urlopu odpowiada okresowi studiów za granicą. W pozostałych przypadkach jednorazowo urlopu udziela się na okres nie dłuższy niż jeden rok.
6. Uprawnienia do stypendiów w czasie trwania urlopu naukowego określa odrębny regulamin.

§ 33

1. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 32 ust. 1., bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania, które uniemożliwiają składanie egzaminów w terminach sesji egzaminacyjnej, student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesunięcie terminów składania egzaminów.
2. Na przesunięcie terminu dziekan może wyrazić zgodę na podstawie aktu urodzenia dziecka lub opinii lekarskiej, o której mowa w § 32 ust. 3. i 4.

§ 34

1. Student może zrealizować część programu studiów w innej uczelni, krajowej lub zagranicznej.
2. Warunki zaliczenia części programu studiów w innej uczelni określa umowa między studentem i UŁ. Dziekan może uzależnić zawarcie umowy od okazania pisemnej zgody innej uczelni.
3. Jeżeli część programu studiów w innej uczelni jest realizowana w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów, wszystkie warunki określone dla tego programu winny zostać spełnione, aby student mógł się ubiegać o zaliczenie części programu studiów.

§ 35

1. Student, który uzyskał zaliczenie przynajmniej jednego semestru/roku może wystąpić z wnioskiem do dziekana o przerwę w studiach na okres jednego semestru/roku w toku studiów.
2. Po uzyskaniu zgody dziekana na przerwę w studiach student zobowiązany jest do oddania w depozyt UŁ legitymacji studenckiej i indeksu pod rygorem cofnięcia zgody dziekana. Dokumenty te muszą być złożone w nieprzekraczalnym terminie do pierwszego dnia semestru, na który została udzielona zgoda na przerwę.
3. W okresie przerwy w studiach prawa studenta ulegają zawieszeniu.
4. Nie można przerwać studiów w ostatnim semestrze planowanego okresu studiów.

§ 36

Powracający z przerw w studiach oraz urlopów są zobowiązani do wyrównania różnic programowych w zakresie i terminach określonych przez dziekana.

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 37

Studentowi wyróżniającemu się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Uniwersytetu Łódzkiego:
– list gratulacyjny Rektora,
– medal za chlubne studia.

§ 38

Szczegółowy tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa zarządzenie Rektora.

 

VII. PRACA DYPLOMOWA (MAGISTERSKA LUB LICENCJACKA)

§ 39

1. Pracę magisterską na jednolitych studiach magisterskich lub studiach II stopnia albo pracę licencjacką (o ile program studiów przewiduje jej przygotowanie) na studiach I stopnia student wykonuje pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową adiunkta lub starszego wykładowcę, a także specjalistę spoza UŁ posiadającego tytuł lub stopień naukowy.
2. Na kierunkach eksperymentalnych oraz związanych z pracą w terenie kierownik jednostki dydaktycznej, w której wykonywana jest praca magisterska, może wyznaczyć – w porozumieniu z kierującym pracą – opiekuna pracy magisterskiej spośród pracowników jednostki. Do zadań opiekuna należy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej części pracy, rozwiązywaniu problemów technicznych oraz nadzór nad bezpieczeństwem pracy studenta.
3. Na kierunkach, na których w trakcie studiów następuje podział na specjalności/specjalizacje, student ma prawo wyboru jednej specjalności/specjalizacji i seminarium magisterskiego/licencjackiego.
4. Rada wydziału może ograniczyć prawo wyboru specjalności/specjalizacji i seminarium magisterskiego/licencjackiego, jeżeli liczba kandydatów przekracza możliwości dydaktyczne jednostki.
5. Przy ustaleniu tematu pracy dyplomowej należy brać pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a także plany naukowe UŁ.
6. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
7. Student ma prawo wyboru wykładów monograficznych, zajęć specjalistycznych i seminariów towarzyszących pracy dyplomowej.
8. Rada wydziału może zezwolić na pisanie prac dyplomowych w obcym języku.

§ 40

1. Student uzyskuje zaliczenie seminarium magisterskiego/licencjackiego w ostatnim semestrze studiów po przedłożeniu pracy dyplomowej i przyjęciu jej przez kierującego pracą.
2. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie z adnotacją kierującego pracą o jej przyjęciu nie później niż do końca sesji poprawkowej w semestrze kończącym studia.
3. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium określonego w ust. 1. i nie złożył pracy w dziekanacie w terminie wymienionym w ust. 2. ma prawo ubiegać się o przedłużenie sesji, na zasadach określonych przez radę wydziału.
4. W przypadku dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową dziekan w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki dydaktycznej może wyznaczyć innego kierującego pracą. Zmiana kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem jej ukończenia (3 miesięcy w odniesieniu do prac licencjackich) może stanowić podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia.
5. Niezłożenie przez studenta pracy dyplomowej przed upływem terminów wynikających z ust. 2.-4., powoduje skreślenie z listy studentów.
6. Ponowne przyjęcie na studia w przypadku skreślenia, o którym mowa w ust. 5., następuje na zasadach określonych w § 31. Dziekan może zwolnić studenta z egzaminów uzupełniających i ograniczyć jego obowiązki do przygotowywania pracy dyplomowej, jeśli przerwa w nauce nie była dłuższa niż 1 rok.
7. W przypadku ponownego przyjęcia na studia, o którym mowa w ust. 6. dziekan – w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniej jednostki dydaktycznej – może zezwolić na dokończenie wykonywanej wcześniej pracy dyplomowej albo na ponowne jej wykonanie w tej samej lub innej jednostce dydaktycznej.

§ 41

1. Ocenę pracy dyplomowej przeprowadzają niezależnie: kierujący pracą oraz recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca stopień naukowy o tej samej lub pokrewnej specjalności .
2. Jeśli recenzent oceni pracę jako niedostateczną, o dopuszczeniu do egzaminu magisterskiego/licencjackiego decyduje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. Do powołania drugiego recenzenta stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.
3. Przy ocenianiu pracy dyplomowej stosuje się oceny określone w § 28 ust. 1.

 

VIII. EGZAMIN MAGISTERSKI/LICENCJACKI

§ 42

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego/licencjackiego jest:
a) uzyskanie zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk oraz przewidzianej w toku studiów liczby punktów,
b) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy magisterskiej,
c) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy licencjackiej, o ile program studiów przewiduje obowiązek przygotowania takiej pracy.
2. Egzamin magisterski/licencjacki po przedstawieniu pracy dyplomowej odbywa się przed komisją, której przewodniczy dziekan lub upoważniony przez niego profesor albo doktor habilitowany. Oprócz przewodniczącego w skład komisji wchodzą kierujący pracą oraz recenzent pracy.
3. Egzamin licencjacki przeprowadzony bez potrzeby uprzedniego przygotowania pracy licencjackiej odbywa się przed komisją, której przewodniczy upoważniony przez dziekana profesor albo doktor habilitowany. Oprócz przewodniczącego w skład komisji wchodzi dwóch specjalistów kierunku/specjalności ze stopniem co najmniej doktora.
4. Egzamin magisterski/licencjacki winien się odbyć nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej lub w ciągu jednego miesiąca od daty zaliczenia ostatniego semestru studiów w sytuacji określonej w ust.3 .
5. Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu magisterskiego/licencjackiego ustala rada wydziału.
6. Egzamin magisterski/licencjacki jest egzaminem ustnym. Rada wydziału może zmienić formę egzaminu licencjackiego.
7. Przy ocenie egzaminu magisterskiego/licencjackiego stosuje się oceny określone w § 28 ust. 1.
8. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji.

§ 43

1. W przypadku uzyskania z egzaminu magisterskiego/licencjackiego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 1 miesiąca i nie później niż przez upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
2. W przypadku niezdania egzaminu magisterskiego/licencjackiego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o:
a) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego semestru/roku studiów,
b) skreśleniu z listy studentów.

§ 44

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu magisterskiego/licencjackiego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
a) średnia ocen, o której mowa w § 28 ust. 2.-4.,
b) ocena pracy dyplomowej,
c) ocena egzaminu magisterskiego/licencjackiego.
Wynik studiów stanowi suma 0,6 średniej wymienionej w pkt a) oraz 0,2 oceny wymienionych w punkcie b) i 0,2 oceny wymienionej w punkcie c).
3. W przypadku określonym w § 42 ust. 3. wynik studiów stanowi suma 0,6 średniej wymienionej w punkcie a) oraz 0,4 oceny wymienionej w punkcie c).
4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:
– do 3,25 – dostateczny (3)
– 3,26 – 3,75 – dostateczny plus (3+)
– 3,76 – 4,25 – dobry (4)
– 4,26 – 4,75 – dobry plus (4+)
– 4,76 i powyżej – bardzo dobry (5)
5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 4., o pół stopnia (0,5) studentowi, który nie powtarzał semestru/roku w trakcie studiów oraz wyróżniał się w zakresie wybranej specjalizacji.
6. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni potwierdzone kartą obiegową. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów w UŁ nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje Rektor UŁ.

§ 46

Do decyzji podjętych przez Rady Wydziału na podstawie § 25 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio art. 161, ust. 2, 3 i 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 47

Regulamin niniejszy przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24 kwietnia wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

 

* * *
Uchwała nr 125 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 12. roboczym posiedzeniu w kadencji 2005-2008 w dniu 6 listopada 2006 r. w sprawie: korekt Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Łódzkim zaproponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§1

W Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętym Uchwałą nr 75 Senatu UŁ z dnia 24 kwietnia 2006 r. wprowadza się następujące korekty zaproponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. W § 11 ust. 1 skreśla się słowa „i ust. 3″.

2. W § 17 ust. 4 słowa „programu studiów” skreśla się i zastępuje słowami „programu nauczania”.

3. W § 20 ust. 2 skreśla się słowa „i ust 3.

4. W § 25 ust. 4 lit. a) po słowie „liczbę” dodaje się słowo „przypadków”.

5. § 25 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„Prowadzący zajęcia umożliwia uzyskanie zaliczenia lub zdawanie egzaminów poza sesją, jeśli student studiuje według indywidualnego planu studiów i programu nauczania albo korzysta z indywidualnej organizacji studiów.”6. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„Średnią ocen, o której mowa w § 11 ust. 1., § 20 ust. 2, oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się
egzaminem, z wyjątkiem zaliczenia z wychowania fizycznego, uzyskanych od początku studiów na danym kierunku.”

7. § 28 ust. 3 skreśla się.

8. W dotychczasowym § 28 ust. 4 skreśla się słowa „i 3.” i staje się on ust. 3 tego paragrafu.

9. § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Student ma prawo do dwóch egzaminów komisyjnych w czasie trwania studiów. Rada Wydziału może zwiększyć liczbę egzaminów komisyjnych zdawanych przez studenta.”

10. W § 29 ust. 3 zdanie drugie skreśla się słowa „w skład komisji wchodzą” i zastępuje słowami: „w egzaminie uczestniczą”.

11. § 30 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada wydziału określa dopuszczalność (i warunki) powtarzania pierwszego roku studiów.
2. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
a) niepodjęcia studiów,
b) rezygnacji ze studiów,
c) niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego przed upływem terminów wynikających z § 40 ust. 2-4,
d) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
3. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
a) stwierdzenia braku postępów w nauce,
b) nieuzyskania zaliczenia semestru /roku i nieuzyskania zgody dziekana na powtarzanie semestru /roku,
c) nieuiszczenia w terminie opłaty za studia i nieuzyskania zwolnienia z tej opłaty.
4. Od decyzji dziekana, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
5. Osoba skreślona z listy studentów ma prawo do zachowania indeksu, natomiast wydanie dokumentów złożonych w uczelni następuje dopiero po złożeniu karty obiegowej.”

12. Tytuł rozdziału V otrzymuje brzmienie: „Urlopy, studia w innej uczelni”.

13. § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Student może ubiegać się o udzielenie urlopu w toku studiów w związku z chorobą, zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowaniem nad nim opieki albo z innych uzasadnionych powodów.”

14. W § 32 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Urlop jest udzielany z powodu zdarzeń określonych w § 32 ust. 1 na czas trwania zdarzenia i jego skutków, jednak urlop udzielony z innych uzasadnionych powodów nie może byd udzielony jednorazowo na okres dłuższy niż jeden rok.” Dotychczasowy § 32 ust. 6 staje się ust. 7.

15. § 35 skreśla się.

16. W § 36 skreśla się słowa „przerw w studiach oraz”.

17. W §39 ust. 1:
– słowa „studiach II stopnia” skreśla się i zastępuje słowami „studiach drugiego stopnia”;
– słowa „studiach I stopnia” skreśla się i zastępuje słowami „studiach pierwszego stopnia”.

18. W § 40 skreśla się ust. 5. Dotychczasowy § 40 ust. 6 staje się ustępem 5, w jego pierwszym zdaniu skreśla się słowa „w ust. 5″ i zastępuje słowami „w § 30 ust. 2 lit. c”.
Dotychczasowy § 40 ust. 7 staje się ustępem 6, w ustępie tym słowa „ust. 6″ skreśla się i zastępuje słowami „ust. 5″.

19. W § 44 ust. 2 lit. a) skreśla się słowa „§ 28 ust. 2-4″ i zastępuje słowami „§ 28 ust. 2-3″.

20. W § 44 ust. 2 lit. b) skreśla się słowa „ocena pracy dyplomowej” i zastępuje słowami „średnia arytmetyczna ocen pracy dyplomowej”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2006 r.

 

* * *
Szczegółowa interpretacja regulaminu studiów w UŁ przyjęta przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego

W związku z wprowadzeniem z dniem 01 października 2006 roku nowego Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Łódzkim, Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2006 r. przyjęła uszczegółowioną interpretację tych przepisów regulaminu, które Senat UŁ pozostawił do rozstrzygnięcia poszczególnym Radom Wydziału.
§ 11 p.1 Szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci drugiego i wyższych lat studiów ze średnią ocen, nie mniejszą niż dobry plus (4,5), mogą ubiegad się o indywidualny program studiów;
§ 21 p.2 Student za zgodą Dziekana może przenieść się ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne po zaliczeniu I roku studiów, ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75;
§ 25 p.4a Student może powtarzać semestr/rok na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie więcej niż trzy razy w toku studiów;
§ 29 p.2 Student może przystąpić do egzaminów komisyjnych, nie więcej niż trzech w toku studiów;
§ 30 p.1. Student nie ma możliwości powtarzania I roku studiów;
§ 39 p.4 Student ma prawo wyboru specjalności / specjalizacji oraz seminarium magisterskiego i licencjackiego, jedynym ograniczeniem jest liczba miejsc na poszczególnych specjalnościach, specjalizacjach i seminariach;
§ 39 p.8 Dopuszcza się możliwość pisania prac dyplomowych w obcym języku;
§ 40 p.3 Dopuszcza się możliwość przedłużenia sesji po ostatnim semestrze studiów w terminie do dnia 31 grudnia danego roku ( termin ten obliguje do zaliczenia seminarium magisterskiego / licencjackiego oraz przedłożenia pracy dyplomowej i przyjęcia jej przez kierującego pracą). Decyzję o przedłużeniu podejmuje Dziekan. Termin 31 grudnia jest terminem ostatecznym.
W związku z podjętą przez Senat Uczelni uchwałą o wykreśleniu z Regulaminu Studiów § 35 dotyczącego przerwy w studiach, następuje zamiana wcześniej uzyskanych przez studentów przerw w studiach na urlopy z powodu zdarzeń losowych (zgodnie z § 32 Regulaminu Studiów) i zwrócenie studentom legitymacji i indeksów.