Projekt pod kierownictwem:
prof. dr hab. Anny Marciniak-Kajzer

Brak wiarygodnych datowań dla czasu funkcjonowania siedzib możnowładczych i rycerskich (tzw. dworów na kopcach lub gródków stożkowatych) z terenu Polski uniemożliwia określenie czasu ich pojawienia się, a tym samym podjęcia szerzej zakrojonych badań dotyczących osadnictwa wiejskiego. Jak bowiem wiadomo dwór i podporządkowane mu wsie stanowiły podstawową jednostkę organizacji społeczno-gospodarczej. Datowanie siedzib możnowładczych i rycerskich przyczyniłoby się również – poprzez badania porównawcze elementów średniowiecznej kultury materialnej – do lepszego zrozumienia relacji między miastem i dworem, a więc także między mieszczaństwem i rycerstwem.

Uzyskanie informacji o czasie funkcjonowania najstarszych siedzib rycerskich i możnowładczych możliwe było dzięki laboratoryjnym analizom próbek (C14, dendrochronologia, termoluminescencja), pobranych w trakcie prac archeologicznych z warstw kulturowych wytypowanych stanowisk archeologicznych – reliktów dawnych gródków i dworów. Obecnie trwa opracowywanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych.

 

Logo

Projekt realizowany jest w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.