Archeologia Rekrutacja

DLACZEGO ARCHEOLOGIA?

Archeologia to dyscyplina nauki zajmująca się wieloaspektowym poznawaniem kultury ludzkiej poprzez badania jej reliktów, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych. Warsztat naukowy archeologii opiera na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. Archeologia to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Poznając materialne przejawy działalności człowieka, odczytujemy jej kulturowy i historyczny kontekst. Stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

DLACZEGO W ŁODZI?

Archeologia należy do najstarszych kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim, powołanych do życia w momencie powstania uczelni w 1945 r. Obecnie w Instytucie Archeologii UŁ prowadzone są w ramach kilku specjalizacjibadania z zakresu prahistorii oraz archeologii historycznej. Zajmujemy się epokami kamienia, brązu i żelaza (świat łowców i zbieraczy, pierwsze narzędzia i ozdoby, najstarsze społeczności rolnicze, megality, indoeuropejczycy, grodziska, cmentarzyska kurhanowe, pola popielnicowe, Rzymianie, Celtowie i Germanie, szlak bursztynowy, pochówki książęce), średniowieczem, nowożytnością i współczesnością (grody, osady, miejsca pochówku, zamki, miasta, dwory, kościoły, klasztory, ślady zbrodni totalitarnych, pamięć, współczesny krajobraz kulturowy). Ponadto prowadzimy badania z zakresu bronioznawstwa (uzbrojenie średniowieczne, funkcje praktyczne i ideowe broni), archeologii Łodzi (osady i cmentarzyska, wsie i majątki ziemskie, miasto, industrializacja, ślady działań wojennych), historii archeologii (rozwój dyscypliny, szkoły naukowe, sylwetki badaczy), wdrażamy nowoczesne metody badawcze (badania nieinwazyjne, skaning lotniczy, geofizyka, badania powierzchniowe i fosforowe, termoluminescencja i spektrometria), a także zajmujemy się konserwacją zabytków ceramicznych i metalowych. Realizujemy projekty badawcze w ramach grantów naukowych, współpracujemy z podmiotami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami nauki i kultury, stwarzając naszym studentom szeroki wachlarz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych jeszcze na etapie nauki.

CO DAJE STUDIOWANIE ARCHEOLOGII?

Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim to przede wszystkim studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie (szkoła doktorska), a także, jedyne w Polsce, specjalistyczne studia podyplomowe „Rzeczoznawstwo uzbrojenia”. Nasza oferta skierowana jest do osób chcących zdobyć wiedzę o materialnym wymiarze przeszłości, umiejętności analitycznego myślenia oraz praktyczne kompetencje organizacyjne, przydatne w różnych dziedzinach życia.

W ramach zajęć nasi studenci uczestniczą w badaniach nieinwazyjnych i wykopaliskowych w Polsce i za granicą.
Studia pozwalają im m.in.
poznać:
chronologię i charakterystykę kultur archeologicznych z terenu Polski i Europy,
materialne przejawy działalności człowieka i społeczności ludzkich w kontekście historycznym i kulturowym,
system ochrony zabytków archeologicznych w Polsce i Unii Europejskiej;

zrozumieć:
zjawiska tworzące dawny i współczesny krajobraz w aspekcie fizycznym i kulturowym,
znaczenie dziedzictwa archeologicznego dla dzisiejszej kultury i tożsamości,
rolę nowoczesnych metod badań terenowych oraz analiz zabytków ruchomych w poznawaniu przeszłości;

nauczyć się:
eksploracji i dokumentacji na stanowiskach archeologicznych,
krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych, formułowania i testowania hipotez,
zarządzania projektami badawczymi, samodzielnego kierowania terenowymi badaniami archeologicznymi oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego cechują się rozbudowanymi zainteresowaniami i zdolnością rozwiązywania złożonych problemów, co sprawia, że dobrze odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Zatrudniani są w ekspedycjach archeologicznych, placówkach muzealnych, ośrodkach kultury, naukowych instytucjach badawczych i dydaktycznych, w służbach konserwatorskich, w jednostkach zwalczających przestępstwa przeciw dziedzictwu archeologicznemu, w firmach archeologicznych pracujących przy inwestycjach, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się rekonstrukcją historyczną i animacją. Ponadto dysponują tzw. miękkimi kompetencjami, ułatwiającymi pracę w zespole i kontakty międzyludzkie, co w połączeniu z wykształceniem humanistycznym zwiększa możliwości rozwoju kariery zawodowej w mediach, agencjach turystycznych i marketingowych.

Lokalizacja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego


Lokalizacja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego przy dworcu Łódź Fabryczna (na postawie materiałów Urzędu Miasta Łodzi)

ZAPRASZAMY 😊