Projekt pod kierownictwem:
dr hab. Radosława Janiaka

Początkowo zainteresowania naukowe dr. hab. Radosława Janiaka dotyczyły problematyki formowania się grodów epoki brązu. W związku z nimi realizowane były prace wykopaliskowe na grodzisku kultury łużyckiej w Kurowie, gm. Wieluń. Jest ono obecnie  datowane na późną epokę brązu. Prace archeologiczne objęły również pobliski wielokulturowy kompleks osadniczy. Zarejestrowano na nim relikty osady kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu oraz pochówki kultury pomorskiej z młodszej fazy okresu halsztackiego.

Od roku 2002 do chwili obecnej wysiłki Radosława Janiaka ogniskują się wokół problemu budowy kurhanów we wczesnej epoce żelaza. Warto tu wspomnieć o badaniach na cmentarzysku kurhanowym kultury pomorskiej w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca. Badaniami wykopaliskowymi objęte zostało także wielokulturowe (kultura łużycka, kultura pomorska, kultura wielbarska) cmentarzysko kurhanowe w Mściszewicach, gm. Sulęczyno. W roku 2012 rozpoczęte zostały prace archeologiczne na obszarze nekropolii kurhanowej kultury pomorskiej w Żakowie, gm. Sulęczyno.