SEMESTR ZIMOWY

PRZEDMIOT

FORMA ZAJĘĆ

NAKŁAD PRACY (ECTS)

FORMA ZALICZENIA

Historia i metodologia archeologii

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowych

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Etyka zawodowa

zajęcia specjalizacyjne

15 godz. (2)

zaliczenie z oceną

Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym

zajęcia specjalizacyjne

15 godz. (2)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia konwersatoryjne lub Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych*

zajęcia specjalizacyjne
* dla absolwentów studiów I stopnia innych niż Archeologia

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Wykład w języku obcym

zajęcia w języku obcym

30 godz. (5)

zaliczenie z oceną

Translatorium

translatorium

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Seminarium magisterskie

seminarium

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Przedmiot z z obszaru nauk społecznych 2

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Ochrona własności intelektualnej

kurs e-learning

Szkolenie BHP

kurs e-learning

RAZEM
po semestrze zimowym

240 godz. (31)

 

SEMESTR LETNI

Analityka ceramiki pradziejowej

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Historia i metodologia archeologii

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia konwersatoryjne lub Metodyka badań stanowisk pradziejowych*

zajęcia specjalizacyjne
* dla absolwentów studiów I stopnia innych niż Archeologia

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia konwersatoryjne lub Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej - zajęcia specjalizacyjne*

zajęcia specjalizacyjne
* dla absolwentów studiów I stopnia innych niż Archeologia

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo dla archeologów

wykład kursowy
zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (2)
30 godz. (4)

egzamin

Ćwiczenia terenowe

60 godz. (2)

zaliczenie z oceną

Praktyki zawodowe

90 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Seminarium magisterskie

seminarium

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze letnim

330 godz. (29)

RAZEM
po zaliczeniu bloku A

630 godz. (60)

 

SEMESTR ZIMOWY

PRZEDMIOT

FORMA ZAJĘĆ

NAKŁAD PRACY (ECTS)

FORMA ZALICZENIA

Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Polsce

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Firma archeologiczna w praktyce

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Badania archeologiczno-architektoniczne

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Muzeologia

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia konwersatoryjne

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Current Issues in Archaeology

zajęcia w języku obcym

30 godz. (5)

egzamin

Seminarium magisterskie

seminarium

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Praktyka muzealna

praktyki zawodowe

30 godz. (1)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze zimowym

270 godz. (33)

 

SEMESTR LETNI

Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Archeologia Polski Środkowej

zajęcia specjalizacyjne

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia konwersatoryjne

zajęcia specjalizacyjne

90 godz. (12)

zaliczenie z oceną

Seminarium magisterskie

seminarium

30 godz. (11)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze letnim

150 godz. (31)

RAZEM
po zaliczeniu bloku B

420 godz. (64)

RAZEM
w toku studiów

1050 godz. (124)