„RZECZOZNAWSTWO UZBROJENIA”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na studia podyplomowe „Rzeczoznawstwo uzbrojenia” prowadzone na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Naszą ofertę adresujemy do osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Zapraszamy pracowników służb mundurowych, placówek muzealnych i kulturowych oraz osoby związane ze środowiskami kolekcjonerów i rekonstruktorów historycznych. Studia obejmują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodzie.

Poniżej znajdą państwo wszelkie dane adresowe, informacje dotyczące rekrutacji (w tym wzór podania o przyjęcie na studia do pobrania), dokładny opis studiów a także Regulamin Studiów Podyplomowych UŁ.

Miecz

DANE ADRESOWE

Instytut Archeologii
Uniwersytet Łódzki
ul. G. Narutowicza 65
90–131 Łódź
tel. 42 665 54 11, fax. 42 665 54 27
e-mail: instytutarcheo@uni.lodz.pl

Kierownik studiów:
prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer prof. UŁ
telefon służbowy: 42 665 54 18
e-mail: anna.kajzer@uni.lodz.pl

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
dr Olgierd Ławrynowicz
telefon służbowy: 42 635 63 22
e-mail: olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl

Informacje dotyczące rekrutacji:
Studia podyplomowe rozpoczynają się w semestrze zimowym 2024/2025.
Rekrutacja w terminie 24 czerwca –  30 sierpnia 2024 r.
Opłata za semestr wynosi 2200 zł.
Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w weekendy – sobota i niedziela).

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy
 • cv
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

Dokumenty można składać w sekretariacie Instytutu Archeologii UŁ przy ul. G. Narutowicza 65 (90–131 Łódź) w dni powszednie w godz. 9–14 po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Sekretariatem. Dokumenty można wysłać także listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres IAUŁ.

Studia zostaną uruchomione po zebraniu min. 15 osób.

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

1. Nazwa:

Studia podyplomowe Rzeczoznawstwo uzbrojenia

2. Opis:

Studia podyplomowe Rzeczoznawstwo uzbrojenia prowadzone na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ są studiami doskonalącymi, przeznaczonymi dla osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Ponadto studia kierujemy do pracowników służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej itp.), placówek muzealnych i kulturowych oraz osób związanych ze środowiskami kolekcjonerskimi oraz rekonstrukcji historycznych. Program studiów obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza do pracy w/w zawodzie.

3. Cele kształcenia:

Celem studiów jest wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców. Ponadto studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne oraz teoretyczne umiejętności konieczne do pracy w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia historycznego i współczesnego. Jednocześnie studia mają wykształcić u słuchacza umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Do uzyskania powyższych celów służyć będą zajęcia z rzeczoznawstwa, aspektów prawnych konserwacji zabytków oraz bronioznawstwa. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej w ramach zajęć seminaryjnych. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie uzbrojenia historycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r., natomiast w sprawie rzeczoznawców Rozporządzenie Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Studia przygotowują profesjonalistów posiadających wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia praktyki rzeczoznawczej lub pracy w charakterze biegłego sądowego.

4. Wymagania wstępne:

Na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjata.

5. Zasady rekrutacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów pod uwagę będzie brana ocena końcowa z dyplomu ukończenia studiów. Limit miejsc: 20 osób. Studia będą uruchamiane jeżeli zbierze się minimum 15 chętnych. Studia rozpoczną się w semestrze zimowym i będą trwały dwa semestry. Opłata za semestr wynosi 2200 zł. Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w weekendy – sobota i niedziela).

6. Obszar kształcenia:

Nauki humanistyczne

7. Efekty kształcenia:

Wiedza
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia:
– mają uporządkowaną wiedzę z zakresu zagadnień bronioznawczych, rzeczoznawstwa oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
– mają wiedzę o sposobach oceny i wyceny elementów uzbrojenia indywidualnego
– mają wiedzę na temat metod prowadzenia badań bronioznawczych
– znają relacje pomiędzy działalnością rzeczoznawcy uzbrojenia i działalnością organów wymiaru sprawiedliwości oraz urzędów ochrony zabytków.

Umiejętności
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia zyskują umiejętność:

 • samodzielnego wykonania oceny oraz wyceny elementu uzbrojenia indywidualnego
 • przeprowadzenia co najmniej w stopniu podstawowych badań w celu wykonania oceny uzbrojenia indywidualnego
 • współpracy z wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia indywidualnego
 • łączenia ze sobą różnych dziedzin nauk humanistycznych, prawniczych i technicznych
 • pisania i redagowania tekstów ekspertyz w zakresie uzbrojenia indywidualnego
 • interpretowania podstawowych faktów archeologicznych i historycznych w zakresie odpowiednim dla bronioznawcy.

Kompetencje
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia:

 • prawidłowo rozpoznają i rozstrzygają dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • są świadomi etycznych wymagań związanych ze zdobywaniem wiedzy
 • rozumieją potrzeby stałego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności zawodowych
 • uzyskują kwalifikacje do prowadzenia oceny i wyceny elementów uzbrojenia indywidualnego w zakresie odpowiednim dla biegłego sądowego lub po spełnieniu odpowiednich wymagań rzeczoznawcy.

8. Łączna liczna pkt ECTS: 89

9. Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia:

Przedstawione powyżej efekty kształcenia będą weryfikowane za pomocą testów, egzaminów, prac zaliczeniowych oraz pracy końcowej. Słuchacz uzyska świadectwo ukończenia studiów po złożeniu karty zaliczeniowej z wszystkimi wymaganymi wpisami oraz po złożeniu pracy końcowej.

10. Praktyki:

W programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne w wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ w celu zapoznania słuchaczy z materiałem bronioznawczym.

11. Kadra naukowo-dydaktyczna:

Konrad Czernielewski
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

dr mjr Adam Grajewski
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
Instytut Archeologii UŁ

mgr Paweł Kucypera
Instytut Archeologii UŁ

dr Olgierd Ławrynowicz
Instytut Archeologii UŁ

dr Magdalena Majorek
Instytut Archeologii UŁ

prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer
Instytut Archeologii UŁ

inż. Łukasz Nowak
spec. z zakresu balistyki

mgr Magdalena Nowak
spec. w zakesie ochrony materialnego dziedzicwa kulturowego

dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ
Instytut Archeologii UŁ

mgr Piotr Wojtasik
spec. w zakresie uzbrojenia, kolekcjoner

13. Program kształcenia na Studiach podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia odpowiada misji Uniwersytetu Łódzkiego i strategii Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Dzięki ofercie kształcenia, odzwierciedlającej badania naukowe pracowników Instytutu Archeologii UŁ, kładzie nacisk na klasyczny model jedności nauki i dydaktyki. Ważnym celem kierunku jest rozwój kompetencji interkulturowych, które są warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wszystkich płaszczyznach życia.

14. Program studiów:

I semestr:

 • Warsztat bronioznawcy
 • Uzbrojenie w pradziejach
 • Uzbrojenie w średniowieczu i dobie nowożytnej
 • Elementy rzeczoznawstwa
 • Prawo rzeczowe
 • Warsztaty rzeczoznawcze
 • Nowoczesne metody badań nad uzbrojeniem
 • Prawo ochrony zabytków (polskie i międzynarodowe)
 • Praktyczne aspekty ochrony zabytków
 • Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego
 • Charakterystyka badań i stanowisk archeologicznych

II semestr:

 • Uzbrojenie w XIX i 1 poł. XX w.
 • Uzbrojenie w czasach najnowszych
 • Etyka zawodowa bronioznawcy
 • Praktyczne aspekty pracy osób wydających dokumenty w zakresie oceny i wyceny uzbrojenia
 • Broń w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, elementy balistyki
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu konserwacji zabytków
 • Muzealnictwo a kolekcjonerstwo
 • Warsztaty rzeczoznawcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Seminarium