REGULAMIN INSTYTUTU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
z dnia 23 marca 2018 r.

§ 1

1. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego utworzony w 1996 r. jest jednostką organizacyjną powołaną zgodnie z § 7, pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13 września 1991 r.

2. Instytut Archeologii funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r. ze zmianami oraz niniejszego Regulaminu.

3. Instytut prowadzi studia archeologiczne zorganizowane przez władze Uczelni i prace naukowobadawcze.

 

§ 2

1. Instytut Archeologii jest instytutem dydaktycznym, funkcjonującym jako federacja katedr. W skład Instytutu Archeologii wchodzą następujące jednostki organizacyjne o charakterze naukowo-dydaktycznym:
a. Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa,
b. Katedra Prahistorii.

2. Ponadto w Instytucie Archeologii funkcjonują następujące jednostki pomocnicze:
a. Pracownia Datowania i Konserwacji Zabytków,
b. Zespół Naukowo-Techniczny (sekretariat, archiwum, stacja archeologiczna w Białych Błotach).

3. W skład Instytutu Archeologii mogą wchodzić także zespoły naukowo-badawcze.

 

§ 3

1. Katedry wymienione w § 2, pkt. 1 stanowią w rozumieniu Statutu UŁ podstawowe jednostki organizacyjne, prowadzące działalność badawczą i dydaktyczną oraz kształcenie kadr naukowodydaktycznych.

2. Kierownik Katedry kieruje działalnością badawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
a. przygotowuje plan działalności badawczej i oraz dba o jego realizację,
b. współpracuje z Dyrektorem Instytutu w sprawie obsady zajęć dydaktycznych,
c. przedkłada wnioski w sprawie środków finansowych na działalność jednostki,
d. dba o prawidłowy rozwój młodej kadry,
e. przedstawia Dziekanowi, po zaopiniowaniu przez Radę Instytutu, propozycje: zmian struktury wewnętrznej Katedry, zatrudniania nowych pracowników, awansowania, wyróżniania i nagradzania nowych nauczycieli akademickich oraz zwalniania z pracy lub ich ukarania,
f. opiniuje kandydatów na staże, stypendia, itp.,
g. współpracuje z Dyrektorem Instytutu w sprawach ogólnoinstytutowych.

 

§ 4

Zespoły naukowo-badawcze mogą być powołane do prowadzenia systematycznych badań w określonej dziedzinie archeologii, prezentowania ich wyników drukiem, w formie elektronicznej lub na konferencjach i sesjach naukowych oraz opracowania poszczególnych problemów naukowych lub przygotowania zbiorowych wydawnictw – korzystając z lokali i aparatury podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu Archeologii.

 

§ 5

Jednostki pomocnicze wymienione w § 2, pkt. 2 wykonują prace dla potrzeb badawczych i dydaktycznych jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2, pkt. 1 oraz dla badań własnych poszczególnych pracowników. Limity i kolejność realizacji tych zleceń określa Dyrektor Instytutu.

 

§ 6

1. Instytutem Archeologii kieruje Dyrektor powoływany na podstawie § 62 p. 3 Statutu UŁ z 23 stycznia 2012 r. ze zmianami. Rada Instytutu ma prawo przedstawić kandydaturę na stanowisko Dyrektora.

2. W Instytucie Archeologii może być powołany Zastępca Dyrektora. Zastępcę Dyrektora, wskazanego przez Dyrektora Instytutu, powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

 

§ 7

1. Dyrektor Instytutu wspólnie z Radą Instytutu:
a. wytycza perspektywiczne kierunki badań naukowych,
b. wytycza program działalności dydaktycznej oraz dba o niezbędny dla tych potrzeb rozwój kadry nauczycieli akademickich,
c. inspiruje badania archeologiczne w zakresie problematyki wykraczającej poza statutową działalność jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2, pkt 1 oraz wspólne dla środowiska instytutowego działania naukowe (publikacje, współpraca z innymi ośrodkami archeologicznymi w kraju i za granicą, sesje, sympozja, odczyty, wystawy itp.),
d. troszczy się o zapewnienie środków finansowych, materialnych i technicznych niezbędnych do realizacji ogólnoinstytutowych zadań naukowych,
e. rozpatruje sprawy związane ze współpraca z zagranicą.

2. Dyrektor Instytutu jest organizatorem procesu dydaktycznego:
a. koordynuje prace nad ustalaniem planu studiów i rozkładu zajęć,
b. koordynuje obsadę zajęć z archeologii dla studiów pozakierunkowych,
c. ustala opiekunów lat i grup,
d. zatwierdza opiekunów studenckich ćwiczeń terenowych,
e. proponuje skład komisji rekrutacyjnych na studia archeologiczne i egzaminatorów z archeologii.

3. Dyrektor Instytutu jest współorganizatorem życia naukowego studentów archeologii. Współdziała z przedstawicielami studentów.

4. Dyrektor Instytutu współpracuje z redakcjami wydawnictw Instytutu w przygotowaniu planów wydawniczych.

5. Dyrektor Instytutu nadzoruje właściwe wykorzystanie pomieszczeń w gmachach Instytutu.

6. Dyrektorowi Instytutu podlega Zespół Naukowo-Techniczny, dla którego ustala on zakres działań i obowiązków.

7. Dyrektor Instytutu organizuje zebrania ogólne co najmniej raz w semestrze.

8. Dyrektor Instytutu realizuje ustalenia Rady Instytutu.

 

§ 8

1. Dyrektor reprezentuje Instytut na zewnątrz.

2. W zakresie swych kompetencji dyrektor posiada uprawnienia kontrolne i opiniodawcze.

 

§ 9

Dyrektor Instytutu dysponuje budżetem wydzielonym na działalność administracyjną.

 

§ 10

1. Kolegialnym organem w sprawach dydaktycznych, naukowych, personalnych i organizacyjnych jest Rada Instytutu składająca się Dyrektora Instytutu, Zastępcy Dyrektora, Kierowników Katedr, Kierownika Zespołu Naukowego-Technicznego, z Kierownika Pracowni Datowania i Konserwacji Zabytków, z nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego, 1 przedstawiciela pomocniczych pracowników naukowych, 1 przedstawiciela pracowników naukowo-technicznych, wybranych w drodze głosowania oraz przedstawiciela studentów.

2. Na zebrania Rady w szczególnych, ważnych przypadkach Dyrektor Instytutu może zapraszać osoby nie wchodzące w skład Rady Instytutu.

3. W zakresie działalności dydaktycznej i badawczej Rada zatwierdza:
a. zasady rekrutacji na studia archeologiczne,
b. programy studiów archeologicznych (dla wszystkich form studiów),
c. problematykę prac licencjackich i magisterskich,
d. wykorzystanie pensum nauczycieli akademickich,
e. zmiany procesu dydaktycznego.
f. plany wydawnicze.

4. W zakresie działalności badawczej Rada wyraża opinie w szczególności w sprawach:
a. wspólnego wysiłku jednostek podstawowych Instytutu o pozyskanie środków finansowych na badania, wydawnictwa naukowe i sesje naukowe,
b. starań o stworzenie pracownikom Instytutu możliwości partycypowania w ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych,
c. opiniowanie działalności Zespołu Naukowego i Technicznego Instytutu.

5. W przypadkach gdy działalność Instytutu wkracza w kompetencje Katedr (finanse, sprawy kadrowe i inne) niezbędne są uzgodnienia, zawarte w odrębnym protokole, stanowiące zobowiązanie tych jednostek wobec wymienionych zadań na określony czas.

6. W celu realizacji szczegółowych zadań stojących przed Radą Instytutu mogą być powoływane stałe lub doraźne komisje.

 

§ 11

Mieniem Instytutu zarządza się w oparciu o przepisy Uniwersytetu Łódzkiego.

 

§ 12

Sytuacje sporne powstałe pomiędzy Dyrektorem Instytutu a kierownikami Katedr lub Radą Instytutu rozstrzyga Dziekan lub Rada Wydziału.

 

§ 13

Regulamin Instytutu Archeologii wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Instytutu Archeologii.

 

§ 14

Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w drodze głosowania, podjęte większością co najmniej 2/3 głosów członków Rady Instytutu.

 

§ 15

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Statut UŁ i Regulamin Studiów UŁ.