REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA ARCHEOLOGII UŁ

 

Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.),
– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
– Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim, przyjęty Uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą nr 639 Senatu UŁ z dnia 9 grudnia 2019 r.,
– Zarządzenie nr 82 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Studia licencjackie

Postanowienia ogólne
Praktyki zawodowe mają charakter śródroczny, są integralną częścią programu nauczania, a ich odbycie i zaliczenie jest warunkiem koniecznym do ukończenia studiów I stopnia.
Praktyki należy odbywać w czasie poza zajęciami dydaktycznymi, w terminie określonym w programie studiów.
Wymiar godzinowy praktyk: 90 godzin.
Cele praktyk zawodowych:
1. zapoznanie studenta z potencjalnymi ścieżkami rozwoju zawodowego;
2. utrwalenie, rozwinięcie i praktyczne wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności nabytych w toku studiów;
3. kształtowanie właściwych postaw w miejscu pracy, rozwój umiejętności interpersonalnych, pracy w zespole, ale też pracy samodzielnej;
4. nabycie wiedzy na temat funkcjonowania i organizacji różnego rodzaju miejsc pracy: urzędów, instytucji publicznych, firm prywatnych etc.
5. nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu praktyki zawodowe
Student
– zna środowisko zawodowe; planuje swoją ścieżkę zawodową; poszukuje samodzielnie miejsca pracy;
– stosuje w praktyce umiejętności nabyte w toku studiów;
– wykonuje właściwą dla danego miejsca zatrudnienia dokumentację, a także inne wymagane przez pracodawcę zadania; tworzy raporty z podejmowanych zadań;
– posiada umiejętność pracy własnej oraz potrafi działać w zespole;
– zna zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy;
– stosuje w sytuacjach zawodowych umiejętność posługiwania się językiem obcym;
– ma świadomość problemów etycznych w praktyce archeologicznej i rozumie konieczność ochrony dziedzictwa archeologicznego;.

Wybór, organizacja i odbywanie praktyk zawodowych
1. Student samodzielnie szuka miejsca pracy, w którym ma odbyć praktyki zawodowe w wymiarze określonym dla jego poziomu studiów.
2. Miejsce odbywania praktyk zawodowych ma dawać możliwość realizacji celów kształcenia praktyk zawodowych i być związane z kierunkiem studiów.
3. Student o swoim wyborze informuje kierunkowego opiekuna praktyk, który zatwierdza wybór, wyraża zgodę na odbycie praktyk zawodowych oraz dostarcza studentowi informacje o toku odbywania praktyk.
4. Student za pośrednictwem Sekretariatu Instytutu Archeologii otrzymuje dokumenty niezbędne do realizacji praktyk: porozumienie i skierowanie, a w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego otrzymuje Dziennik Praktyk.
5. Student podejmuje pracę w miejscu odbywania praktyk zawodowych.
6. Po zakończeniu praktyk student zgłasza się do kierunkowego opiekuna praktyk z wypełnionym Dzienniczkiem Praktyk oraz pozostałymi dokumentami. Dziennik oraz dokumenty mają być również wypełnione i podpisane przez instytucję, w której student odbywał praktyki. Jest to podstawa do zaliczenia i wystawienia oceny za odbycie praktyki zawodowej przez kierunkowego opiekuna praktyk.

Zadania instytucji – miejsca odbywania praktyk zawodowych
1. Opiekun z ramienia instytucji – miejsca odbywania praktyk zawodowych ma wraz ze studentem ustalić termin i plan pracy, oraz określa jego obowiązki w miejscu pracy.
2. Opiekun praktyk ma obowiązek przekazać studentowi zasady bhp i inne tam obowiązujące, zapoznać studenta z jego stanowiskiem pracy i nadzorować ich wykonanie.
3. Na zakończenie pracy opiekun praktyk powinien omówić ze studentem odbytą praktykę, uzupełnić w Dzienniku Praktyk opinię o pracy studenta i poświadczyć ją.
Zadania/obowiązki studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych
1. Student jest zobowiązany do odbycia określonej we właściwym programie studiów ilości godzin praktyk zawodowych, w przewidzianym do tego czasie.
2. Student ma obowiązek solidnie i sumiennie wykonywać obowiązki powierzone mu w miejscu pracy/odbywania praktyk.
3. Obowiązkiem studenta jest systematyczne uzupełnianie Dziennika Praktyk oraz sporządzenie tam opinii o praktykach.
4. Po zakończeniu praktyk student powinien uzyskać opinię opiekuna praktyk w miejscu pracy.
5. Student jest zobowiązany dostarczyć kierunkowemu opiekunowi praktyk wypełniony Dziennik Praktyk i pozostałe dokumenty. Na ich podstawie zalicza on studentowi odbycie praktyk. Powinno to nastąpić przed końcem właściwego semestru.

Zadania kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Archeologia. Uwagi końcowe
1. Kierunkowy opiekun praktyk ma służyć studentowi radą i pomocą w zakresie znalezienia odpowiedniego miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz jej realizacji.
2. Kierunkowy opiekun praktyk ma prawo, a w uzasadnionych wypadkach obowiązek, kontrolować wykonywaną przez studenta praktykę w miejscu jej odbywania.
3. Kierunkowy opiekun praktyk ma obowiązek omówić ze studentem wykonane praktyki i uzyskać od niego informacje niezbędne do zamieszczenia w kierunkowym sprawozdaniu z odbytych przez studentów praktyk zawodowych w danym roku akademickim.

 

Studia magisterskie

Postanowienia ogólne
Praktyki zawodowe mają charakter śródroczny, są integralną częścią programu nauczania, a ich odbycie i zaliczenie jest warunkiem koniecznym do ukończenia studiów II stopnia.
Praktyki należy odbywać w czasie poza zajęciami dydaktycznymi, w terminie określonym w programie studiów.
Praktyki zawodowe podzielone są na dwa bloki.
90 godzin praktyk zawodowych o charakterze ogólnym – student może je odbyć w dowolnej placówce związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego (urzędy, instytucje publiczne, firmy prywatne – w tym działalność własna studenta, muzea).
30 godzin praktyk muzealnych – student jest zobowiązany do odbycia ich w placówce muzealnej (muzeum, rezerwat).

Cele praktyk zawodowych
1. zapoznanie studenta z potencjalnymi ścieżkami rozwoju zawodowego;
2. utrwalenie, rozwinięcie i praktyczne wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności nabytych w toku studiów;
3. kształtowanie właściwych postaw w miejscu pracy, rozwój umiejętności interpersonalnych, pracy w zespole, ale też pracy samodzielnej;
4. nabycie wiedzy na temat funkcjonowania i organizacji różnego rodzaju miejsc pracy: urzędów, instytucji publicznych, firm prywatnych etc.
5. nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyk.

Efekty uczenia się dla praktyk zawodowych
Student
– zna środowisko zawodowe; planuje swoją ścieżkę zawodową; poszukuje samodzielnie miejsca pracy lub je tworzy;
– stosuje w praktyce i poszerza umiejętności nabyte w toku studiów;
– podejmuje inicjatywy wykraczające poza swój zakres obowiązków, wykonuje właściwą dla danego miejsca zatrudnienia dokumentację, a także inne wymagane przez pracodawcę zadania; tworzy raporty, także z samodzielnie podejmowanych zadań;
– systematycznie pogłębia umiejętność pracy własnej, potrafi działać w zespole i mu przewodzić;
– stosuje w sytuacjach zawodowych umiejętność posługiwania się językiem obcym i ją systematycznie poszerza;
– podejmuje samodzielnie zadania związane z ochroną dziedzictwa archeologicznego i problemami etycznymi w praktyce archeologicznej

Efekty kształcenia dla praktyk muzealnych
Student
– stosuje w praktyce i poszerza wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów w zakresie muzeologii;
– zna i rozumie rolę, zadania, zasady i podstawy prawne funkcjonowania placówek muzealnych;
– potrafi: pozyskać, gromadzić i inwentaryzować zbiory, spopularyzować i spożytkować zasób muzealiów na cele edukacyjne, zaaranżować i zorganizować ekspozycję muzealną;
– tworzy raporty, także z samodzielnie podejmowanych zadań;
– podejmuje samodzielnie zadania związane z ochroną dziedzictwa narodowego w placówkach muzealnych

Wybór, organizacja i odbywanie praktyk zawodowych
1. Student samodzielnie szuka miejsca pracy, w którym ma odbyć praktyki zawodowe w wymiarze określonym dla jego poziomu studiów.
2. Miejsce odbywania praktyk zawodowych ma dawać możliwość realizacji celów kształcenia praktyk zawodowych i być związane z kierunkiem studiów.
3. Student o swoim wyborze informuje kierunkowego opiekuna praktyk, który zatwierdza wybór, wyraża zgodę na odbycie praktyk zawodowych oraz dostarcza studentowi informacje o toku odbywania praktyk.
4. Student za pośrednictwem Sekretariatu Instytutu Archeologii otrzymuje dokumenty niezbędne do realizacji praktyk: porozumienie i skierowanie, a w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego otrzymuje Dziennik Praktyk.
5. Student podejmuje pracę w miejscu odbywania praktyk zawodowych.
6. Po zakończeniu praktyk student zgłasza się do kierunkowego opiekuna praktyk z wypełnionym Dzienniczkiem Praktyk oraz pozostałymi dokumentami. Dziennik oraz dokumenty mają być również wypełnione i podpisane przez instytucję, w której student odbywał praktyki. Jest to podstawa do zaliczenia i wystawienia oceny za odbycie praktyki zawodowej przez kierunkowego opiekuna praktyk.

Zadania instytucji – miejsca odbywania praktyk zawodowych
1. Opiekun z ramienia instytucji – miejsca odbywania praktyk zawodowych ma wraz ze studentem ustalić termin i plan pracy, oraz określa jego obowiązki w miejscu pracy.
2. Opiekun praktyk ma obowiązek przekazać studentowi zasady bhp i inne tam obowiązujące, zapoznać studenta z jego stanowiskiem pracy i nadzorować ich wykonanie.
3. Na zakończenie pracy opiekun praktyk powinien omówić ze studentem odbytą praktykę, uzupełnić w Dzienniku Praktyk opinię o pracy studenta i poświadczyć ją.

Zadania/obowiązki studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych
1. Student jest zobowiązany do odbycia określonej we właściwym programie studiów ilości godzin praktyk zawodowych, w przewidzianym do tego czasie.
2. Student ma obowiązek solidnie i sumiennie wykonywać obowiązki powierzone mu w miejscu pracy/odbywania praktyk.
3. Obowiązkiem studenta jest systematyczne uzupełnianie Dziennika Praktyk oraz sporządzenie tam opinii o praktykach.
4. Po zakończeniu praktyk student powinien uzyskać opinię opiekuna praktyk w miejscu pracy.
5. Student jest zobowiązany dostarczyć kierunkowemu opiekunowi praktyk wypełniony Dziennik Praktyk i pozostałe dokumenty. Na ich podstawie zalicza on studentowi odbycie praktyk. Powinno to nastąpić przed końcem właściwego semestru.

Zadania kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Archeologia. Uwagi końcowe
1. Kierunkowy opiekun praktyk ma służyć studentowi radą i pomocą w zakresie znalezienia odpowiedniego miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz jej realizacji.
2. Kierunkowy opiekun praktyk ma prawo, a w uzasadnionych wypadkach obowiązek, kontrolować wykonywaną przez studenta praktykę w miejscu jej odbywania.
3. Kierunkowy opiekun praktyk ma obowiązek omówić ze studentem wykonane praktyki i uzyskać od niego informacje niezbędne do zamieszczenia w kierunkowym sprawozdaniu z odbytych przez studentów praktyk zawodowych w danym roku akademickim.

Przygotował dr hab. Seweryn Rzepecki

 

Formularze skierowań i porozumień rozsyłane są przez Sekretariat IA UŁ do studentów na początku semestru, w którym praktyki się odbywają.

Koordynator praktyk zawodowych na kierunku archeologia: dr Olgierd Ławrynowicz